Jongerencentrum De Zon is onderdeel van de jeugdwelzijnswerk organisatie Stichting Sociaal Cultureel werk Bodegraven (kortweg SSCB). De SSCB organiseert het jongerenwerk in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Samen met SAM en de gemeente geven wij invulling en uitvoering aan (delen van) het jeugdbeleid. Dit doen wij door middel van onze werkzaamheden in het jongerencentrum en ambulant jongerenwerk in alle kernen van de gemeente.

De Stichting in het kort

Onze missie

Jeugd en jongeren in de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk worden betrokken bij de maatschappij zodat zij de gelegenheid krijgen zich positief te ontwikkelen.

De Stichting Sociaal Cultureel werk Bodegraven zet zich al vanaf 1975 in voor de jeugd in Bodegraven. Door de jaren heen in de breedste zin van het woord en sinds 1991 vanuit het jongerencentrum “De Zon” aan de Eiber in Bodegraven. Onder de werkzaamheden van de stichting vallen o.a. jongerenwerk in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk waarin diverse kinder-, tiener-en jongerenwerk activiteiten georganiseerd worden, de Vakantiespelen, sport en bewegen activiteiten buiten het jongerencentrum, samenwerkingsverbanden met het (basis)onderwijs, sportverenigingen, collega-welzijnsorganisaties, lokale stichtingen en verenigingen. Naast accommodatie gebonden jongerenwerk, is de SSCB sinds 2016 ook actief in het ambulant jongerenwerk in alle kernen van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Onze visie

  • Wij voeren jongerenwerk uit door zelf te organiseren en aan te bieden, maar vooral door jongeren te faciliteren, motiveren en ondersteunen.
  • Wij zetten hoog in op talentontwikkeling. Talenten “leiden” nieuwe talenten op, de groepsdynamiek inspireert en motiveert.
  • Wij garanderen een veilige omgeving om te ontmoeten, leren, vragen, participeren en ontwikkelen.
  • Vrijwilligers van de SSCB zijn gelijktijdig vrijwilliger en doelgroep.
  • Wij zijn de expert en toonaangevend in het jongerenwerk. SSCB is beleidsbepalend en vult jongerenwerk in voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De jongerenwerker is de professional in de uitvoering.

Onze doelen

  • Talentontwikkeling & activering
  • Ontmoeten & faciliteren
  • Trendwatching & signalering & preventie

Jongerenwerkers

De verantwoordelijkheid over het uitvoerende werk wordt gedragen door betaalde professionals: gekwalificeerde jongerenwerkers die als voornaamste taken hebben het begeleiden van vrijwilligers en ondersteunen van jongeren in hun weg naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid (opleiding, bijbaantje/vakantiewerk, uitkering, sociale competenties, etc.). Daarnaast leggen zij contacten met andere organisaties, begeleiden ze stagiaires en zijn zij aanspreekpunt voor deelnemers, vrijwilligers en ouders.

De jongerenwerkers zijn het gezicht van het jongerenwerk, bouwen een vertrouwensband op met jongeren én ouders en vormen de brug tussen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en de jongeren. Zij wonen diverse de veiligheids-, signalerings-, cjg- en gemeentelijke bijeenkomsten bij.

De jongerenwerkers zetten hoog in op het erkennen en ontwikkelen van talenten bij jongeren bij zowel deelnemers als vrijwilligers. Zij begeleiden jongeren naar een situatie of omgeving waarin zij zich verder kunnen ontplooien. De jongerenwerkers zijn opgeleid in het welzijnswerk en in loondienst van SAM.

Bestuur

De SSCB heeft een vrijwillig bestuur dat verantwoordelijk is voor het beleid, de strategie, de bedrijfsvoering en de voorwaarden schept voor het jongerenwerk. Het bestuur kent de functies voorzitter, secretaris en penningmeester, de overige bestuursleden zijn belast met werkzaamheden op projectbasis of onderverdeeld in commissies/werkgroepen. Het bestuur onderhoudt het contact met SAM, de gemeente en lokale politiek, draagt financiële verantwoordelijkheid en geeft leiding aan de jongerenwerkers en hebben maandelijks overleg.

De leden zijn erg divers in opleiding, ervaring en daarmee kennis. De bestuursleden zijn vanuit werkervaring, opleiding of interesse professionele amateurs te noemen.

Ambulant jongerenwerk

Het meest kenmerkende voor ambulant jongerenwerk is dat jongeren opgezocht worden in hun eigen leefwereld: de straat, winkelcentra, in en rond school, in de buurt. Kortom: overal waar jongeren zijn. De leefwereld van jongeren vormt het uitgangspunt voor al het jongerenwerk, maar die basis is voor het ambulant werken nog relevanter omdat jongerenwerkers letterlijk de wereld en omgeving van de jongeren binnenkomen en vandaaruit het contact aangaan.

Het ambulante jongerenwerk is zowel individueel als groepsgericht en werkt samen met partijen in de omgeving, professionals en bewoners. Problemen kunnen snel gesignaleerd worden en waar nodig kunnen jongeren worden doorverwezen naar ander (hulp)aanbod. Ook probeert de jongerenwerker jongeren inzicht te geven in (eigen) situaties en hen te stimuleren om zelf een actieve rol te nemen. De kern van het ambulant jongerenwerk is signalering, informatie en advies, activering en toeleiden.

Jongerencentrum De Zon

Met het jongerencentrum als basis biedt dit een uitstekende mogelijkheid om de talenten van jongeren te ontwikkelen en de verantwoordelijkheid te geven over hun ‘thuis’. De jongeren komen hier om te chillen en elkaar te ontmoeten, maar ook om deel te nemen aan activiteiten. De jongeren organiseren hier hun eigen activiteiten, hiermee ontwikkelen zij diverse talenten. Daarnaast worden hier activiteiten georganiseerd door de jongerenwerkers, bijvoorbeeld op het gebied van preventie en voorlichting.

Vrijwilligers

De rol van vrijwilligers binnen de stichting is groot. Zij bepalen de programmering, zijn verantwoordelijk voor de realisatie hiervan en zorgen voor de nieuwe aanwas van vrijwilligers. Vrijwilligers van de SSCB beginnen jong: de leeftijd van vrijwilligers in De Zon varieert tussen de 13 en 23 jaar, met uitzondering van het bestuur. In het jongerencentrum zijn zo’n 50 vrijwilligers actief, daarbuiten zijn nog eens ongeveer 100 vrijwilligers te benaderen om mee te draaien met de activiteiten van het jongerencentrum. Vrijwilligers worden begeleid door de jongerenwerkers. Los hiervan staan de +/ 350 vrijwilligers van de Vakantiespelen.

Deelnemers worden ontvangen en begeleid door vrijwilligers en/of de jongerenwerkers, afhankelijk van de activiteit. Deelnemers van vandaag zijn de vrijwilligers van morgen. Vrijwilligers en jongerenwerkers proberen daarom (vaste)deelnemers te betrekken bij de ontwikkeling van de activiteiten. Hiermee wordt het draagvlak en bereik vergroot en wordt de vrijwilliger van de toekomst gevormd, om een continue vernieuwing in het vrijwilligersbestand te realiseren.

Samenwerkingen

De SSCB fungeert als centraal punt in de samenwerking tussen diverse organisaties. Nauwe samenwerkingsverbanden zijn er met onder andere het sociaal team/wijkteam, het Evertshuis, het CJG, het basisonderwijs, de politie, de gemeente, de buurtsport-coaches, de muziekscholen en de oefencentra en de Scouting. Daarnaast neemt SSCB deel aan diverse overleggen op gemeentelijk niveau en participeert zij actief in de ontwikkeling van de Huizen van Alles. De SSCB is nauw betrokken bij SAM, zo is één van de bestuursleden van de SSCB ook lid van het bestuur van SAM.

SSCB is ervan overtuigd dat samenwerken (en daarmee korte lijnen tussen organisaties) een meerwaarde heeft en de doelgroep(en) ten goede komt. Bovendien zijn wij en ons werk hierdoor nog meer zichtbaar en zijn de andere organisaties ook belangrijke vindplekken in het contact met onze (toekomstige) deelnemers en vrijwilligers.

De samenwerking varieert van structureel of incidenteel (afstemmings-) overleg, het ontwikkelen en uitvoeren van (preventie) activiteiten, advisering m.b.t. de doelgroep, toeleiding naar elkaars aanbod of het samen uitvoeren van een activiteit.

Evenementen

Jaarlijks organiseert De Zon i.s.m. haar doelgroepen, diverse evenementen met als doel: contact vergroten, een goede tijd hebben met elkaar en vrijwilligers de ruimte geven om talenten en ideeën tot uitvoering te brengen. De evenementen geven jongerenwerkers bovendien de gelegenheid te signaleren: trends maar ook jongeren die om de een of andere reden opvallen. Voor samenwerkingspartners zijn het inmiddels vindplekken geworden en daarmee de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier met de doelgroep in contact te komen. De evenementen van De Zon zijn altijd in handen van de vrijwilligers i.s.m. en/of afstemming met iemand uit het bestuur of de jongerenwerker.

Vakantiespelen

Een sprekend voorbeeld van een evenement van de SSCB zijn de Vakantiespelen: niet meer weg te denken uit de gemeente want al ruim 50 jaar is het evenement de laatste week van de zomervakantie vaste prik. Inmiddels is het evenement uitgegroeid tot ruim 900 deelnemers en 350 vrijwilligers. De organisatie van de Vakantiespelen bestaat uit 15 jongeren in de leeftijd van 18 t/m 25 jaar. Zij organiseren en zijn verantwoordelijk voor het gehele evenement ofwel van het verzorgen van het programma, vrijwilligers werven, de vergunningaanvraag, de sponsorcommissie en leidinggeven aan de 350 vrijwilligers.

Kijk ook op www.vakantiespelen.nl