Stichting Sociaal Cultureel werk Bodegraven

Jongerencentrum De Zon is onderdeel van de jeugdwelzijnswerk organisatie Stichting Sociaal Cultureel werk Bodegraven (kortweg SSCB). De SSCB organiseert het jongerenwerk in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Samen met SAM en de gemeente geven wij invulling en uitvoering aan (delen van) het jeugdbeleid. Dit doen wij door middel van onze werkzaamheden in het jongerencentrum en ambulant jongerenwerk in alle kernen van de gemeente.

Missie

De Stichting Sociaal Cultureel werk Bodegraven zet zich al vanaf 1975 in voor de jeugd in Bodegraven. Door de jaren heen in de breedste zin van het woord en sinds 1991 vanuit het jongerencentrum “De Zon” aan de Eiber in Bodegraven. De stichting voert een breed palet aan werkzaamheden uit en biedt met de Zon een plek voor diverse kinder-, tiener-en jongerenwerk activiteiten. Ook de organisatie van de Vakantiespelen, samenwerkingsverbanden met het (basis)onderwijs, sportverenigingen, collega-welzijnsorganisaties, lokale stichtingen en verenigingen vallen onder de werkzaamheden van de Zon. Zo biedt de stichting samen met de Zon een uitstekende plaats voor accommodatie gebonden jongerenwerk in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Visie

Wij faciliteren jongerenwerk door zelf de activiteiten en evenementen te organiseren en aan te bieden, maar ook door jongeren te faciliteren, motiveren en ondersteunen.

Wij zetten hoog in op talentontwikkeling. Talenten “leiden” nieuwe talenten op, de groepsdynamiek inspireert en motiveert.

Wij garanderen een veilige omgeving om te ontmoeten, leren, vragen, participeren en ontwikkelen.

Vrijwilligers van de SSCB zijn gelijktijdig vrijwilliger en doelgroep.

Doelen

Talentontwikkeling
Activering
Ontmoeten
Faciliteren
Trendwatching
Signalering
Preventie

Bestuur

De SSCB heeft een vrijwillig bestuur dat verantwoordelijk is voor het beleid, de strategie, de bedrijfsvoering en de voorwaarden schept voor het stichting gerelateerde werk. Het bestuur kent de functies voorzitter, secretaris en penningmeester, de overige bestuursleden zijn belast met werkzaamheden op projectbasis of onderverdeeld in commissies/werkgroepen. Het bestuur onderhoudt het contact met SAM, de gemeente en lokale politiek, draagt financiële verantwoordelijkheid en geeft richting aan de invulling van het vrijwilligerswerk.

De leden zijn erg divers in opleiding, ervaring en daarmee kennis. De bestuursleden zijn vanuit werkervaring, opleiding of interesse professionele amateurs te noemen.

Samenwerkingen

De SSCB fungeert als centraal punt in de samenwerking tussen diverse organisaties. Nauwe samenwerkingsverbanden zijn er met onder andere het sociaal team/wijkteam, het Evertshuis, het CJG, het basisonderwijs, de politie, de gemeente, de buurtsport-coaches, de muziekscholen en de oefencentra en de Scouting. Daarnaast neemt SSCB deel aan diverse overleggen op gemeentelijk niveau en participeert zij actief in de ontwikkeling van de Huizen van Alles. Daarnaast is de SSCB nauw betrokken bij SAM.

SSCB is ervan overtuigd dat samenwerken (en daarmee korte lijnen tussen organisaties) een meerwaarde heeft en de doelgroep(en) ten goede komt. Bovendien zijn wij en ons werk hierdoor nog meer zichtbaar en zijn de andere organisaties ook belangrijke vindplekken in het contact met onze (toekomstige) deelnemers en vrijwilligers.

De samenwerking varieert van structureel of incidenteel (afstemmings-) overleg, het ontwikkelen en uitvoeren van (preventie) activiteiten, advisering m.b.t. de doelgroep, toeleiding naar elkaars aanbod of het samen uitvoeren van een activiteit.

Privacy en AVG